Tiek izsludināta papildus uzņemšana.

Steidzīgi!!!  Uzmanību!

Rīgas 85. vidusskola izsludina papildus uzņemšanu:

 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (komerczinībās);
 • Būsiet gaidīti arī citās klašu grupās;

Pieteikties kancelejā līdz 25. AUGUSTAM  (trešdienās no 10.00-12.00)

Administrācija

Skolas WEB lapas veidotāji

Lapas izstrādātājs un galvenais administrators –

informātikas skolotājs Jānis Aizupietis

Informatīvais atbalsts –

vidusskolēni, administrācija un skolotāji

Vērtēšanas nolikums

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 5.-12. klasēs

Izglītojamā sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus un kārtību nosaka dokumenti:

 • MK 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” ,
 • MK 2000.gada 5.decembra noteikumi Nr.463  „Noteikumi par valsts vispārējas vidējās izglītības standartu”.

1.Vērtēšanas mērķis

 • Vērtēšana ir mācību procesa neatņemama sastāvdaļa ,  lai sekmētu mācību procesu –  skolēniem  palīdzētu mācīties, skolotājiem- uzlabot mācīšanu un sekmēt programmu efektivitāti.

2. Vērtēšanas uzdevumi

 1. Ziņot par skolēnu sasniegumiem vecākiem, skolēniem un citiem.
 2. Sniegt skolēniem informāciju pašvērtēšanai.
 3. Stimulēt skolēnus mācīties.
 4. Noteikt skolēnu izglītošanās vajadzības.
 5. Izvērtēt programmu efektivitāti.

           

3.Vērtēšanas pamatprincipi:

 1. regularitāte
 2. obligātums
 3. prasību atklātība un skaidrība
 4. atbilstība
 5. dažādība
 6. pozitīvo sasniegumu summēšana

4.Vērtēšanas formas.

 • Vērtēšanu var organizēt mutvārdos, rakstos vai kombinēti (rakstos un mutvārdos, rakstos un praktiski).

5.Vērtēšanas metodiskie paņēmieni

 • Metodiskos paņēmienus nosaka vērtēšanas tuvākais mērķis- diagnosticējošais, formatīvais (veidojošais), summatīvais (apkopojošais) mācību sasniegumu vērtēšanas veids.
 • Metodiskie paņēmieni: aptauja, skolēnu pašvērtējums un savstarpējais vērtējums, pārbaudes darbi (kontroldarbi, ieskaites), praktiskie vai laboratorijas darbi, patstāvīgie darbi (referāti, individuālie vai grupu projekti, prezentācijas, diskusijas, lomu spēles, darba mapes u.c.)

6. Mācību sasniegumu izteikšana (skaitliski vai vārdiski)

1. Nepieciešamie mācību sasniegumi programmu apguves  beigās

 • Apliecību par pamatizglītību iegūst skolēns, kurš ir saņēmis vērtējumu gadā visos  pamatizglītības mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos, no kuriem izglītojamais atbrīvots LR MK noteiktajā kārtībā, un ne vairāk kā trijos no tiem ir saņēmis vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai, ir zemāks par četrām ballēm vai „neieskaitīts”.
 •  Atestātu par vidējo izglītību iegūst skolēns, kurš ir saņēmis vērtējumu gadā visos  izvēlētās programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos, no kuriem izglītojamais atbrīvots LR MK noteiktajā kārtībā, un ne vairāk kā divos no tiem ir saņēmis vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai, ir zemāks par četrām ballēm.

2. Mācību sasniegumi gadā un  abos semestros (izliekamas arī liecībās)

Tos vērtē:

 • 10 ballu skalā (izcils – 10, 9 balles; optimāls – 8, 7, 6 balles; viduvējs – 5, 4 balles; vājš – 3, 2, 1 balles),

Lai saņemtu vērtējumu ballēs pusgadā , izglītojamajam jāsaņem pozitīvs vērtējums pārbaudes darbos ( 1 – 10 balles), ja kādā no pārbaudes darbiem nav vērtējuma(„n/v”), tas ietekmē pusgada vērtējumu.

 • Sociālajās zinībās un civilzinībās vērtē ar “ieskaitīts” un “neieskaitīts”,
 • sportā vērtējums var būt „a”, ja izglītojamais ir atbrīvots no sporta ar ārsta zīmi,

„nv” tiek izlikts, ja skolēns ir kavējis neattaisnotu iemeslu dēļ 1/3 no mācību stundām vai nav devis iespēju sevi novērtēt.

3. Tēmas(u)  noslēguma, pusgada, gada pārbaudes darbā (summatīvā vērtēšana)

 •  izglītojamajam tiek dota iespēja apliecināt savas zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmi visiem mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņiem (izcils – 10, 9 balles; optimāls – 8, 7, 6 balles; viduvējs – 5, 4 balles; vājš – 3, 2, 1 balles) atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un mācību situācijās,
 • vērtējums „nv” tiek izlikts, ja skolēns  nav devis iespēju  novērtēt savas zināšanas par attiecīgo tēmu.

4. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams izglītojamo sasniegumus vērtēt 10 ballu skalā, pedagogs izglītojamo  vērtē ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, novērte verbāli (formatīvā vērtēšana).

5. Mājas darbus vērtē ar „i”/ „ni”, bet var vērtēt 10 ballu sistēmā, semestra beigās izliekot vienu vērtējumu, kurš ietekmē pusgada vērtējumu.(Labojums izdarīts 2004.gada 31.augusta pedagoģiskajā sēdē.)

7. Pārbaudes darbu kārtība

Skolotājam viena semestra laikā jādod iespēja skolēnam parādīt apgūto 10 ballu sistēmā vismaz par vienu reizi vairāk nekā ir mācību stundu nedēļā. Precīzāku pārbaudes darbu skaitu pusgadā nosaka metodiskā komisija.

1.  Līdz rudens brīvdienām jābūt vismaz 2 vērtējumiem –diagnosticējošajam darbam un tēmu noslēguma pārbaudes darbam,

2.  Līdz pavasara brīvdienām  jābūt vismaz 2 vērtējumiem –tēmu noslēguma pārbaudes darbiem,

3.  Mācību sasniegumu uzlabošana

 • ja vērtējums pārbaudes darbos ir nepietiekams, skolēnam ir tiesības uzlabot mācību sasniegumus  vienu reizi 2 nedēļu laikā pēc vērtējuma izlikšanas (izņēmums ir semestra un gada noslēguma pārbaudes darbi),  vienojoties ar priekšmeta skolotāju par laiku un kārtību. Izliekot vērtējumu semestrī, vērā ņem otro vērtējumu arī tad, ja tas ir sliktāks. (Skolēnam nav tiesību uzlabot mācību sasniegumus, ja viņš pārbaudē nav piedalījies neattaisnojošu iemeslu dēļ vai izmantojis neatļautus līdzekļus darba izpildei.)
 • ja skolēns slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ ilgstoši nav apmeklējis skolu, viņam tiek dots papildus laiks vērtējuma saņemšana

4.  Pārbaudes darbs jāpilda tam paredzētā burtnīcā , izdales materiālā , ja darbs tiek pildīts citur, skolotājam ir tiesības samazināt vērtējumu par 1 balli.

5.  Mācību priekšmeta skolotājs iepazīstina izglītojamos ar prasībām mācību sasniegumu vērtēšanā savā priekšmetā katra mācību gada sākumā.

6.  5.-12. klašu skolēnu pārbaudes darbus pedagogs novērtē 10 darba dienu laikā. Pēc darba novērtēšanas veic ierakstu sekmju žurnālā un skolēna dienasgrāmatā. Klases audzinātājs ieraksta pārbaudes darbu vērtējumu ikmēneša sekmju izrakstā dienasgrāmatās vai plānotājos.

7.  Mācību priekšmetu skolotāji katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku saskaņo ar direktora vietnieku izglītības jomā katra semestra sākumā. Vienā dienā nedrīkst plānot vairāk kā divus pārbaudes darbus.

8. Katra metodiskā komisija nosaka specifiskos izglītojamo sasniegumu vērtēšanas noteikumus katrā priekšmetā.

Sapulces vecākiem

2008. gada 23. septembrī aicinām Jūs uz skolas vecāku sapulci.

 • 18.00 – 19.40 – skolas vecāku kopsapulce skolas aktu zālē (2.stāvā)
  • par pagājušā mācību gada rezultātiem,
  • par šī mācību gada mērķiem un uzdevumiem,
  • par skolēnu iespējām pavadīt brīvo laiku skolā un ārpus tās;
  • saruna ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbinieci par to, kā runāt ar bērnu problēmu situācijās.
 • 19.40 – 9. un 12. klašu skolēnu vecākiem par Valsts pārbaudes darbiem
 • pēc kopsapulces būs klašu vecāku sapulces, katrs klases audzinātājs laiku noteiks individuāli.

Sākumskola

raksts 2008./2009. m.g.
Pedagoga vārds, uzvārds Klase Darba laiks
Dace Murevica 1. kl. Pirmdien 13.20-15.40
Otrdien 12.30-15.40
Trešdien 13.20-15.40
Ceturtdien 13.20-15.30
Piektdien 12.30-15.30
Jautrīte Kuzmane 2. kl. Pirmdien 13.20-18.00
Otrdien –
Trešdien 13.20-15.00
Ceturtdien 14.10-15.00
Piektdien 13.20-14.10
Indra Jēruma 2. kl. Pirmdien 13.20-16.00
Otrdien 13.20-16.10
Trešdien 13.20-16.10
Ceturtdien 13.20-16.10
Piektdien 14.10-15.00
Baiba Burmistre 3.kl. Pirmdien 13.20-16.00
Otrdien 12.30-16.00
Trešdien 13.20-16.00
Ceturtdien 12.30-16.00
Piektdien 13.20-16.00
Anita Brūdere 4. kl. Pirmdien 14.10-15.10
Otrdien 14.10-15.10
Trešdien 13.20-15.10
Ceturtdien 13.20-15.00
Piektdien 12.30-15.00
Mairita Zolnere 1.-4. kl. Pirmdien 13.20-18.40
Otrdien 12.30-18.40
Trešdien 13.20-18.40
Ceturtdien 13.20-18.30
Piektdien 12.30-18.30

!!! Labākai mājas lapas pārlūkošanai, ieteicams lietot interneta pārlūkprogrammu Mozzilla Firefox


 
   
   
   
   
 
 

Skolēnu radošie darbi