Karjeras izglītība

Veiksmīgas karjeras attīstības veidošanai nepieciešama nozares informācija, izglītība un iespēja saņemt konsultācijas. Šīs 3 lietas ir pamats karjeras attīstības atbalstam. Ikviena cilvēka pienākums ir sekot, lai viņam netrūktu vajadzīgās informācijas un izglītības, tāpat jāizmanto iespēja saņemt individuālas vai grupu konsultācijas, jau skolā plānojot savu karjeru sabiedrības labklājības kontekstā.

Skolā karjeras atbalsta sistēmas mērķis ir palīdzēt katram skolēnam izzināt sevi, iepazīt izglītības un darba iespējas dažādās saimniecības nozarēs, kā arī pieņemt un īstenot lēmumus par karjeras turpmāko attīstību. Karjeras atbalsta sniegšanā ir iesaistīti visi skolas darbinieki,  tās centrā ir skolēni, viņu intereses un vajadzības. Tieši skolēnu interešu apzināšana un izpratne ir pamatā ikvienai priekšmeta aktivitātēm karjeras izglītības jomā. Aicinājums skolēniem: – esiet ieinteresēti savas karjeras attīstībā un uzdodiet jautājumus gan skolotājiem, gan vecākiem. Apmeklējiet skolas organizētās ekskursijas uz uzņēmumiem, piedalieties pasākumos, uzdrošinieties vaicāt nozares speciālistiem un meklējiet informāciju patstāvīgi.

Karjeras izglītība skolā tiek veikta plānveidīgi saskaņā ar Karjeras attīstības atbalsta programmu 2017. – 2020.gadam. Iespējas apmeklēt karjeras izglītības pasākumus, rīkot mācību ekskursijas uzņēmumos un aicināt dažādu nozaru speciālistus paver skolā īstenotais ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros plānotie karjeras atbalsta pasākumi 2018./2019. mācību gadā.