Karjeras izglītība

Kopš 2017./2018.mācību gada skola piedalās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Skolā pilnveidota karjeras atbalsta sistēma, kas ietver aktuālas karjeras informācijas, individuālo karjeras konsultāciju un sistēmiskas karjeras izglītības nodrošināšanu skolēniem, atbilstoši vecumposma intersēm un karjeras attīstības vajadzībām.

Karjeras izglītības mērķis ir nodrošināt skolēna karjeras vadības prasmju pilnveidi, lai skolēns, izprotot savas, darba tirgus un sabiedrības attīstības un mijiedarbības likumsakarības, spētu patstāvīgi pieņemt un īstenot karjeras attīstības lēmumus, iesaistīties sabiedrības dzīvē un veidoties par laimīgu un atbildīgu personību.2020./2021.mācību gadā sākot īstenot kompetenču pieeju 1., 4. un 7.klašu mācību procesā, notiek darbs pie kompetenču pieejai atbilstošas skolas karjeras izglītības programmas izstrādes un aprobācijas.

R85_Karjeras Izglītības _PLANS_2019_20