Programmas

Skolā tiek īstenotas licencētas programmas:

Nr. Programma Kods Licences numurs
1. Pirmskolas izglītības programma 01011111 V-9651
2. Pamatizglītības programma 21011111 V-9652
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma 31011911 V-9653

Skolas mērķis un uzdevumi

Rīgas 85. vidusskolas pamatmērķis ir optimāla apstākļu radīšana skolēnu spēju attīstībai,saglabājot sevi kā personību, apkārtējās vides mainīgajos apstākļos,

Skolas uzdevumi ir:

    • Turpināt darbu pie talantīgo skolēnu spēju izkopšanas, nesekmības mazināšanas;
    • Pilnveidot darbu pie atbalsta sniegšanas skolēniem-sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, skolotāji, vecāki, medmāsa;
    • Veidot skolēnos piederības apziņu un lepnumu par savu skolu-informēt,interesēt,iesaistīt;

Metodiskā tēma

Vienota pieeja vērtēšanai kā mācību procesa sastāvdaļa