Grupiņas

Mūsu pirmskolas izglītības iestādē ir 6 grupas:

 • “RŪĶĪŠI” – skolotājas:  Sarmīte Liepiņa, Dace Ozola,  skolot. palīgs Baiba Szulgo;
 • “LĀČUKI” – skolotājas:  Viktorija Rezcova, Natālija Čuhrija,  skolot. palīgs Dace Dombrovska;
 • “ZĪĻUKI” – skolotājas:  Elīna Krūmiņa,Olga Sokolova,  skolot. palīgs Ieva Ozola
 • “SAULES ZAĶĒNI” – skolotājas: Agnija Adamoviča, Natālija Čuhrija,  skolot. palīgs Marta Irmeja;
 • “VĀVERĒNI” – skolotāja: Signe Gusta,  skolot. palīgs Marija Rimša;
 • “PŪCĪTES”  – skolotājas: Janīna Kroņiha, Jūlija Karoļa-Rjabceva,   skolot. palīgs Spodra Cīrule.

Mūzikas skolotāja  Ilze Paura.

Fiziskās izglītības un veselības skolotāja Anda Krieva.

Logopēds Ilga Priedoliņa.

 

Pirmsskolas grupas īsteno pirmsskolas vispārizglītojošo izglītības programmu;

Programmas kods: 01011111

Pedagoģiskā procesa galvenie uzdevumi:

 • Veicināt izglītojamo izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
 • Veicināt izglītojamo valodas attīstību visās vecuma grupās, sadarbībā ar iestādes logopēdu un bērnu vecākiem;
 • Attīstīt bērnu sociālās prasmes, attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas, veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, savu ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi;
 • Nodrošināt 5-6 gadīgo obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, veicināt psiholoģisko gatavību pamatizglītības apguves sākšanai;
 • Pilnveidot sadarbību ar bērnu vecākiem pedagoģiskā procesa ietvaros.

Pirmsskolas struktūrvienības vadītāja Inese Deiča