Skolēnu reģistrēšana pretendentu rindā 1. klasē

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē notiek visu mācību gadu

ceturtdienās no plkst. 12:00-16:00 208. kabinetā.

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt gan ierodoties iestādē klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski, sūtot aizpildītu iesniegumu pretendentiem  uz skolas e-pastu: r85vs@riga.lv

Ārkārtas situācijas laikā pieteikumu iesniedz elektroniski, sūtot aizpildītu iesniegumu pretendentiem 1.klasei uz skolas e-pastu: r85vs@riga.lv

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Iesnieguma veidlapa pretendentiem : Iesniegums_registresanai_1_klase

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 1.klasē :

Vecaka-iesniegums-par-uznemsanu-1.klase-2022

 

Iesniegums par uzņemšanu skolā jebkurā no klašu grupām.