Skolēnu reģistrēšana pretendentu rindā 1. klasē

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē notiek visu mācību gadu

pirmdienās no plkst. 09:00-15:00

trešdienās no plkst. 9:00-11:00 208. kabinetā.

Vasaras periodā apmeklētāju pieņemšanas laikā!!!

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt gan ierodoties iestādē klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski, sūtot aizpildītu iesniegumu uz skolas e-pastu: r85vs@riga.lv

 

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Iesnieguma veidlapa pretendentiem : Iesniegums_registresanai_1_klase

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 1.klasē :

Vecāka iesniegums par uzņemšanu 1.klasē 2020