Interešu izglītības noteikumi

Izglītības jomā saglabājas līdzšinējie nosacījumi par drošu mācību procesu (testēšana, maskas, distance, plūsmu nepārklāšanās u.c.), vienlaikus tiek paplašinātas iespējas bērniem apmeklēt interešu izglītības un sporta nodarbības, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Vēršam uzmanību, ka rīkojuma projektā Nr. 720 punktā 5.36. ir papildinājums par interešu izglītības norisi:

“5.36 formālās izglītības procesa īstenošanā pamata un vidējās izglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos. Minēto prasību attiecībā uz izglītojamo grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot, ja tas ir objektīvi pamatoti mācību priekšmetu (kursu) īstenošanā atbilstoši izglītības programmas specifikai, kā arī mācību priekšmetu konsultāciju, pagarinātās dienas grupu un interešu izglītības nodarbībās. Mācību priekšmetu konsultācijas, pagarinātās dienas grupu un interešu izglītības nodarbībās tiek ievērotas šo noteikumu 5.32.apakšpunktā minētās prasības, izņemot prasību par izglītojamo skaitu grupā, ja tās tiek īstenotas vienas grupas, klases vai kursa ietvaros.”