Vidusskolai -seminārs “Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība-kur ir balanss?”

 2021. gada 26. februārī mūsu vidusskolas klasēm no plkst. 13:00-13:40 notiks Prakse.lv  seminārs “Jaunietis darba tirgū” Zoom platformā. Skolēniem būs iespēja arī atbildēt uz interaktīviem jautājumiem telefonā Mentimeter platformā, kā arī iegūt kādu balvu. Semināra mērķis: izglı̄tot Latvijas vidusskolu vecāko klašu audzēkn̦us par nākotnes darba tirgus perspektı̄vām, kā arı̄ palı̄dzēt izvēlēties sev piemērotu profesiju un augstākās izglı̄tı̄bas iestādi, kur izvēlēto profesiju apgūt. Tiks stāstīts par jaunākajiem projektiem, kas palı̄dz orientēties profesiju daudzveidı̄bā. Iepazı̄stinās jauniešus ar darbā pien̦emšanas procesu.