Par darba organizēšanu ārkārtējā situācijā

Izraksts no Rīgas 85. vidusskolas direktores rīkojuma Nr. VS85-20-43-ris

Par darba organizēšanu ārkārtējā situācijā

Pamatojoties uz MK 12.03.2020.rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosaku – no 17.03.2020. pedagoģiskajiem darbiniekiem

– veikt attālināto mācību procesu-gatavošanās mācību stundām;

– veikt saziņu ar izglītojamajiem un to vecākiem ( e-klasē);

– nodot mācību materiālus izglītojamajiem līdz tekošās dienas plkst. 8.30;

– saņemt atgriezenisko saiti par mācību vielas apguvi;

– komunicēt ar izglītojamajiem saskaņā ar noteikto mācību stundu skaitu nedēļā un mācību stundu sarakstu attiecīgajā mācību priekšmetā.