85. vidusskolas iestādes Iznomāšanas komisijas sēdes – Protokola pielikums Nr.1.

Nīcgales 22, 2014. gada 2.septembrī

 

Sanāksmē piedalās: Komisijas priekšsēdētājs – Iveta Strode;

komisijas locekļi –  Elita Bazone;  Inese Deiča, Dace Ruskule.

Sanāksmi vada: Iveta Strode

Sanāksmi protokolē: Elita Bazone

Darba kārtībā: Izskatīt iesniegtos piedāvājumus un pieņemt lēmumu par Telpu nomas līguma noslēgšanu ar konkrēto pretendentu.

 

1.      02.09.2014. plkst. 12.05 komisija konstatē, ka pieteikušies četri pretendenti – SIA „ KASSIJA un KO”, IK „ ARČA”, SIA, „ PREMIUM A”, SIA „ VERNIKS” , iesūtītās aploksnes ir aizlīmētas un nebojātas.

2.      02.09.2014. plkst. 12.10 tiek atvērtas iesniegtās pretendentu  aploksnes ar iesūtītajiem piedāvājumiem.

3.      Atverot aploksnes komisija konstatēja, ka

–         SIA „ KASSIJA un KO” piedāvā cenu Eur 0.70 kv.m +PVN

–         IK „ ARČA” piedāvā Eur 10.00 kv.m. +PVN

–         SIA „ PREMIUM A” piedāvā Eur 0.75 kv.m +PVN

–         SIA „ VERNIKS” piedāvā Eur 10.50 kv.m. +PVN

4.      Pamatojoties uz izsludinātā konkursa Paziņojuma 4. punktu „ Nomas pretendenta izvēles kritēriji” 4.1 apakšpunktu komisija izskata piedāvājumus.

 

Komisija nolemj:

1. Iznomāt Telpas uz 2 (diviem) gadiem  kafejnīcas ar ierobežotu publisku pieejamību izvietošanas vajadzībām, nosakot  nomas maksu  par Telpu lietošanu EUR 10.50 bez PVN par 1 m² mēnesī un papildus nomniekam jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība) SIA „ VERNIKS” .

Balsošanas rezultāts:

par – 4; pret –0 ; atturas –0.

3. Apstiprināt sagatavoto protokola pielikums Nr.1 un uzlikt par pienākumu Ivetai Strodei izvietot to Iestādes telpās publiski pieejamā vietā un Iestādes mājas lapā.

Balsošanas rezultāts:

par –4  ; pret –0 ; atturas – 0.

 

4. Pēc protokola pielikums Nr.1 izvietošanas noslēgt Telpu nomas līgumu ar SIA „ VERNIKS” .

Balsošanas rezultāts:

par – 4  ; pret – 0; atturas – 0.

 

 

Komisijas vadītājs:                                                                            Iveta Strode

Komisijas locekļi:                                                                             Elita Bazone

                                                                                                      Inese Deiča

                                                                                                      Dace Ruskule

Sanāksmi protokolēja:                                                                Elita Bazone