Uzsākot mācības Rīgas 85. vidusskolas 1. klasē 2022./2023.mācību gadā, skolēnam nepieciešams:

abece

6 līniju burtnīcas 1.-2.klasei.

2 rūtiņu burtnīcas (parastās).

Lodīšu pildspalva (zila), lineāls (15cm – 20 cm), parastais zīmulis, krāsu zīmuļi, flomāsteri, līmes zīmulis, zīmuļu asināmais (ar savācēju).

Sporta tērps, sporta čības, zeķītes.

Dažāda lieluma otas, ūdens trauciņš, krāsu jaucamā palete, krāsu zīmuļi, krītiņi, guaša krāsas, 2 zīmēšanas bloki A3 un A4 (zīmēšanai un akvareļiem), akvareļkrāsas.

Līmes zīmulis, šķēres, aplikāciju papīrs, plastilīns, dabas materiāli.

Vienādus sporta krekliņus pasūtīsim septembrī.

Lūdzam vecākus līdz 20.08.2022. iesniegt skolas kancelejā MK noteikumu Nr. 11 4.punktā noteiktos iestādei nepieciešamos dokumentus par bērniem:

4.1. iepriekš iegūto izglītību apliecinošā dokumenta kopiju vai tā dokumenta kopiju, kas apliecina daļēju izglītības ieguvi (ja tādi ir), uzrādot vadītājam oriģinālu, izņemot gadījumu, ja izglītojamo uzņem speciālās pirmsskolas izglītības grupā un vispārējās izglītības programmas 1. klasē;

4.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), uzņemot izglītojamo speciālās pirmsskolas izglītības grupā vai vispārējās izglītības programmas 1.–12. klasē, iesniedzot to līdz lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu izglītības programmā, izņemot ārzemnieku, kurš ir pieprasījis patvērumu vai kuram piemēro izraidīšanas procedūru;

4.4. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) pilngadīgam izglītojamam, iesniedzot to līdz lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu izglītības programmā, izņemot ārzemnieku, kurš ir pieprasījis patvērumu vai kuram piemēro izraidīšanas procedūru;

4.5. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamam ar speciālām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu, pedagoģiski medicīniskās komisijas, izglītības un skolu vai klīniskā un veselības psihologa, logopēda, skolotāja logopēda vai speciālā pedagoga atzinumu par izglītības programmas apguvē nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem (ja attiecināms).