Lepojamies ar sasniegumiem!

Rīgas vēstures 27. olimpiādes 2. posmā 9.b klases skolniecei Emīlijai Šēnbergai atzinība

Rīgas pilsētas angļu valodas 50. olimpiādes 2. posmā 12.a klases skolniecei Patrīcijai Pastarei 3.vieta

Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiādes 2. posmā 9.b klases skolniecei Emīlijai Šēnbergai 3.vieta

Paldies skolotājām Ilzei Izabellai Dindunei, Sandrai Danebergai-Eriksonei, Ligitai Straubei

Ko gaidīt no 3. un 6. klašu diagnosticējošajiem darbiem?

Februāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums – kas vispār ir diagnosticējošie darbi, kam tie domāti un kā tie ietekmē bērna mācību rezultātus. Savukārt skolēni nereti uztraucas, jo valda neziņa, ko īsti gaidīt no šiem darbiem un kam būt gataviem. Lai atbalstītu vecākus un skolēnus šajā laikā, piedāvājam informatīvu rakstu par diagnosticējošajiem darbiem un ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv.

Vidusskolai -seminārs “Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība-kur ir balanss?”

 2021. gada 26. februārī mūsu vidusskolas klasēm no plkst. 13:00-13:40 notiks Prakse.lv  seminārs “Jaunietis darba tirgū” Zoom platformā. Skolēniem būs iespēja arī atbildēt uz interaktīviem jautājumiem telefonā Mentimeter platformā, kā arī iegūt kādu balvu. Semināra mērķis: izglı̄tot Latvijas vidusskolu vecāko klašu audzēkn̦us par nākotnes darba tirgus perspektı̄vām, kā arı̄ palı̄dzēt izvēlēties sev piemērotu profesiju un augstākās izglı̄tı̄bas iestādi, kur izvēlēto profesiju apgūt. Tiks stāstīts par jaunākajiem projektiem, kas palı̄dz orientēties profesiju daudzveidı̄bā. Iepazı̄stinās jauniešus ar darbā pien̦emšanas procesu.

Mīlestības pilnu pasauli !

Klašu audzinātāji šoreiz sarūpējuši pozitīvu, mīlestības pilnu pārsteigumu visai skolas saimei, (skatīt novēlējumus kolāžā). Lai Jūs un Jūsu tuvinieki ir veseli, stipri un laimīgi, lai mīlestība valda visapkārt!

Ēdienkartes no 15.02.2021. līdz 19.02.2021.

Ēdienkartes no 15.02.2021. līdz 19.02.2021.

Ēdienkarte_1

Ēdienkarte_3

1.- 12. klašu skolēniem pārtikas paku izdale

(par attālināto mācību periodu – 10  mācību dienu pusdienu reizēm)

paredzēta

1.- 4. klasēm – 16.02.2021. no plkst. 12.00 līdz 16.00 un

5.-12. klasēm 18.02.2021. no plkst. 12.00 līdz 17.00

Papildus laiks pārtikas paku saņemšanai:

17. 02. 2021. no plkst. 8.00 līdz  9.00 un 19. 02. 2021. no plkst. 8.00 līdz  9.00

Pārtikas paku saturs

Katram 1.-12.klašu skolēnam 1 pārtikas paka (pakas svars ~ 8,1kg) par attālināto mācību periodu 05.02. – 19.02.2021.(10 dienas)

Papildus iekļauts arī atbalsta programmas “Piens un augļi skolai” produkts – skolas piens,

kura izdevumi tiek segti no šīs programmas budžeta līdzekļiem- 1paka (24gab.)

par periodu no 08.02.21 līdz 01.04.21, ieskaitot skolas brīvlaiku.

 

Mūsu skolā Mīlestības diena bez tehnoloģijām -15.02.2021.

2021. gada 15. februāris– pirmdiena, Rīgas 85. vidusskolā tiek pasludināta kā Mīlestības diena bez tehnoloģijām”.

Tas nozīmē, ka skolotāji būs devuši alternatīvus mācību uzdevumus šajā dienā, piemēram, laboratorijas darbi utml., kuros nav jāizmanto e-klase, Zoom, Microsoft Teams vai e-klases video saziņa. Skolotāji savlaicīgi e-klasē ierakstīs cita veida mācību uzdevumus, kuros nav nepieciešams dators! Tā būs diena bez ekrāniem, telefoniem, datoriem. Diena, kurā mīlēsim un rūpēsimies par tuviniekiem, runāsim ar līdzcilvēkiem, zīmēsim, dziedāsim, dejosim, iesim ārā, lai baudītu ziemas aktivitātes, darbus un priekus! Visi šajā laikā sūdzas par izdegšanu pie ekrāniem, redzes pasliktināšanos, tāpēc 15. februāris – Mīlestības diena bez tehnoloģijām!

Rīgas 85. vidusskolai – 40 !

Svinot Rīgas 85. vidusskolas 40. gadskārtu visu šo 2020./2021. mācību gadu norisinās dažādas aktivitātes, papildinot atmiņu krātuvi par skolu un papildinot tās arhīvu. Lai arī klātienes svinīgais koncerts pagaidām liegts, tomēr laba vēlējumus teikt savai skolai un viens otram, mums neviens nav aizliedzis! Šobrīd piedāvājam apkopotos esošo skolēnu apsveikumus un zīmējumus skolai.

https://docs.google.com/document/d/1VcndMk-bocjqlsyhidY4HXF7HOLa2OOrjVs_dI6wl3A/edit

Aicinām izteikt zināmu mīlestību, piederību un patriotisma sajūtu savai skolai – Rīgas 85. vidusskolai  – 40. gadskārtu sagaidot! Lūdzam skolas absolventus, bijušos un esošos darbiniekus un skolotājus dalīties atmiņās par saviem skolas laikiem vai darba gaitām mūsu skolā!