Programmas

Skolā tiek īstenotas licencētas programmas:

Nr. Programma Kods Licences numurs
1. Pirmskolas izglītības programma 01011111 V-3926
2. Pamatizglītības programma 21011111 V-2379
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma 31011911 9031
4. Vispārejās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma 31014011 V-2574
5. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma 31012011 9029

Skolas mērķis un uzdevumi

Rīgas 85. vidusskolas pamatmērķis ir optimāla apstākļu radīšana skolēnu spēju attīstībai,saglabājot sevi kā personību, apkārtējās vides mainīgajos apstākļos,

Skolas uzdevumi ir:

  • Turpināt darbu pie talantīgo skolēnu spēju izkopšanas, nesekmības mazināšanas;
  • Pilnveidot darbu pie atbalsta sniegšanas skolēniem-sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, skolotāji, vecāki, medmāsa;
  • Veidot skolēnos piederības apziņu un lepnumu par savu skolu-informēt,interesēt,iesaistīt;
  • Metodiskā tēma

    ” Individuālās pieejas,iespējas skolēniem ar dažādiem zināšanu līmeņiem. “