Grupiņas

Mūsu pirmskolas izglītības iestādē ir 6 grupas:

 • “RŪĶĪŠI” – skolotājas:  Sarmīte Liepiņa, Signe Gusta,  skolot. palīgs Baiba Szulgo;
 • “LĀČUKI” – skolotājas: Tatjana Dulle, Viktorija Rezcova,  skolot. palīgs Dace Dombrovska;
 • “ZĪĻUKI” – skolotājas:  Elīna Krūmiņa, Anita Klāva,  skolot. pal.   (vakance);
 • “SAULES ZAĶĒNI” – skolotājas: Agnija Adamoviča, Sanda Pelša,  skolot. pal. Ieva Ozola;
 • “VĀVERĒNI” – skolotājas: Daina Kravčenko , (vakance)   skolot.pal. Marina Zeinalova ;
 • “PŪCĪTES”  – skolotājas: Gundega Višņevska, Inga Rudzīte  skolot. palīgs:Spodra Cīrule;

Pirmsskolas grupas īsteno pirmsskolas vispārizglītojošo izglītības programmu;

Programmas kods: 01011111

Pedagoģiskā procesa galvenie uzdevumi:

 • Veicināt izglītojamo izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
 • Veicināt izglītojamo valodas attīstību visās vecuma grupās, sadarbībā ar iestādes logopēdu un bērnu vecākiem;
 • Attīstīt bērnu sociālās prasmes, attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas, veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, savu ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi;
 • Nodrošināt 5-6 gadīgo obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, veicināt psiholoģisko gatavību pamatizglītības apguves sākšanai;
 • Pilnveidot sadarbību ar bērnu vecākiem pedagoģiskā procesa ietvaros.

Pirmsskolas struktūrvienības vadītāja Inese Deiča