Skolēnu reģistrēšana pretendentu rindā 1. klasē

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē notiek visu mācību gadu

pirmdienās no plkst. 13.00-15.00

trešdienās no plkst. 9.10-13.00 208. kabinetā.

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt gan ierodoties iestādē klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski, sūtot aizpildītu iesniegumu uz skolas e-pastu: r85vs@riga.lv

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Iesnieguma veidlapa: Iesniegums_registresanai_1_klase