Novērtēt, lai dotos tālāk

Rīgas 85. vidusskolas projekts “Skolotāju formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskā saites izmantošanas prasmju veicināšana” ir saņēmis finansiālu atbalstu Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra konkursā “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolās”.

Formatīvā vērtēšana, ko varētu salīdzināt ar prasmi regulāri novērtēt sasniegto, ir īpaši nozīmīga gan pamatizglītībā, gan mūžizglītības kontekstā. “Skola 2030” pieeja mācību procesam formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes izceļ kā darbības ar vislielāko ietekmi uz skolēna mācīšanās kvalitāti. Lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu skolēniem, skolotājam ir jāizprot summatīvās un formatīvās vērtēšanas būtība, jābūt pārliecinātam par formatīvās vērtēšanas metodes efektivitāti, gatavam to pielietot mācību stundās un pilnveidot sadarbībā ar kolēģiem. Vēloties sniegt atbalstu skolotājiem, skolas administrācija izstrādāja plānu projektam formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites prasmju veicināšanai skolas mācību procesa kvalitātes uzlabošanai.

Projekta “Skolotāju formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskā saites izmantošanas prasmju veicināšana” mērķis ir Rīgas 85. vidusskolā radīt labvēlīgu vidi un nodrošināt apstākļus, lai veicinātu pedagogu profesionalitāti un kompetenci, kā arī formatīvās vērtēšanas plašāku pielietojumu izglītojamo mācību sasniegumu veicināšanai ikdienas mācību procesā. Proti, projekta laikā ar dažādām aktivitātēm skolotājiem palīdzētu veidotu vienot izpratni par formatīvo vērtēšanu, mudinātu praktizēties tās pielietojumā, analizēt paveikto un dalītos pieredzē ar kolēģiem.

Projekta ietvaros laikā no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada martam skolotājiem plānotas fokusgrupas diskusijas skolas formatīvās vērtēšanas aktuālāko problēmjautājumu noskaidrošanai, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, atklātās stundas, metožu karuselis un noslēguma seminārs.

16. oktobrī projekta koordinatore, Rīgas 85. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Aiga Ozolniece iepazīstināja kolēģus ar projekta ieceri, kā arī aicināja dalīties pārdomās par formatīvās vērtēšanas būtību un izaicinājumiem. Prāta vētras rezultāti ļāva secināt, ka skolotāju izpratnei par formatīvo vērtēšanu trūkst vienotības viedoklī par kritērijiem un prioritātēm, kā arī procesa secīgumu. Par galvenajiem izaicinājumiem formatīvās vērtēšanas procesā skolotāji nosauca laika trūkumu un skolēnu neiesaistīšanos, kā arī atzina personīgās pieredzes trūkumu.

Nedēļu vēlāk, 22. oktobrī, skolā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi, kuros 26 skolotāji visas dienas garumā (8 stundas) apguva skolēnu mācību sasniegumu formatīvo un summatīvo vērtēšanu Rīgas Kultūru vidusskolas direktora vietnieces Dr. sc. admin. Ingas Riemeres vadībā.

Novembra sākumā, 6.novembrī, viss skolotāju kolektīvs pulcējās, lai kopīgi runātu par kursos apgūtā integrēšanu 3., 6. un 9.klašu mācību programmā. Skolotāji vienojās par formatīvās vērtēšanas atklāto paraugstundu sagatavošanu Latvijas vēsturē, matemātikā, bioloģijā, krievu valodā un mūzikā I semestrī, nodrošinot domu apmaiņu pēc mācību stundas norises.

Formatīvās vērtēšanas aktualizācija skolas mācību procesā turpināsies arī II semestrī, kad projektā plānots vēl viens kurss pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei šajā jomā, metodisko ideju karuselis un projekta noslēguma seminārs, tādejādi ieviešot kritērijos balstītu formatīvo vērtēšanu un nodrošinot kvalitatīvu atgriezenisko saiti ikvienam skolēnam.

Sagatavoja:

Anda Zariņa

Rīgas 85. vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants